Pravidlá súťaže „Koleso zdravia“

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Koleso zdravia“ (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava (ďalej aj len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 07. 09. 2022 do 14. 09. 2022

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba:

 • fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
 • ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a
 • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel.

(ďalej len „Účastník súťaže”)
Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Usporiadateľa, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov.

4. Zaradenie do Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže podľa bodu 3 týchto Pravidiel, ktorý na webovej stránke www.kolesozdravia.sk:

 • trikrát zatočí Kolesom zdravia,
 • a vyplní súťažný formulár (meno, priezvisko a telefónne číslo).

Do Súťaže sa môže každý Účastník súťaže zapojiť raz.
Usporiadateľ vyžrebuje 11 výhercov.

5. Žrebovanie:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyžrebuje dňa 16. 09. 2022 zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá, 11 výhercov.

6. Výhra:

Usporiadateľ odovzdá výhercom nasledovné výhry:

 • 1x elektrobicykel Ratikon eTK 8.1 v hodnote 1 169 eur
 • 2x poukaz na kúpeľný pobyt pre 2 osoby na 2 noci v Turčianskych Tepliciach v hodnote 349 eur
 • 2x elektrokolobežka Xiaomi Mi Electric Scooter Essential v hodnote 334,90 eur
 • 1x DNA ERA Complex test v hodnote 299 eur
 • 1x mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 10 5G 128 GB sivý v hodnote 252 eur
 • 1x set produktov FaceDerma v hodnote 149 eur
 • 1x balík produktov od Dr. Max v hodnote 83 eur
 • 2x kupón v hodnote 30 eur na nákup tovaru na bobule.sk

7. Oznámenie výhry:

Výhercovia budú kontaktovaní na telefónnom čísle, ktoré vyplnili v súťažnom formulári.
V prípade, že sa nepodarí s výhercami skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, budú vyžrebovaní noví výhercovia.

8. Osobné údaje:

Vyplnením súťažného formulára udeľuje Účastník súťaže Usporiadateľovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa bydliska za účelom oznámenia a zaslania výhry. Uvedený súhlas sa udeľuje na dobu jedného mesiaca odo dňa začiatku Súťaže a v prípade súhlasu na zaslanie výhry na dobu troch mesiacov od vyžrebovania výhercov. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to, e-mailom alebo písomne na osobneudaje@dovera.sk

Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov, predovšetkým kontaktné údaje na prevádzkovateľa a zodpovednú osobu, ako aj práva účastníka súťaže ako dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na www.dovera.sk.

9. Dane:

Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.

10. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu Pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na webstránke. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.
Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na webstránke Súťaže.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel.
Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

V Bratislave, 07. 09. 2022